Publikacje
mgr Mariola Twardowska 

NAGRODY I KARY W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Zorganizowanie pracy wychowawczej na poziomie nauczania zintegrowanego wymaga od wychowawcy szczegółowej wiedzy nt. teorii zachowania w zakresie stosowania nagród i kar. Chcąc właściwie nimi operować istotna jest znajomość ucznia i jej środowiska rodzinnego. Zarówno nagrody jak i kary muszą stanowić system bodźców, dzięki którym łatwiej jest kierować zachowaniem i pracą ucznia.

NAGRODA– to forma pozytywnego bodźca, mobilizującego, utwierdzającego w przekonaniu, że dane zachowanie, postępowanie było właściwe.

KARA – stanowi formę negatywizmu, braku aprobaty danego postępowania. Ma uzmysłowić, iż takie zachowanie nie powinno mieć miejsca i nie może zaistnieć ponownie.
 
Podejmując się stosowania nagród i kar należy mieć na względzie podstawowe twierdzenie teorii zachowania, które brzmi: „ życiowa aktywność człowieka jest ukierunkowana na zdobywanie nagród, a unikanie kar”.
Wszelkie nagrody silnie działają na odczucia człowieka i wówczas istnieje tendencja do powracania do takich zachowań, aby ponownie zostać nagrodzonym.
W nauczaniu ważnym jest stworzenie sytuacji umożliwiających dziecku zaprezentowanie postaw, zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami i powszechnie akceptowanymi. Nie wolno jednak zapominać o usuwaniu poprzez kary wszelkich zachowań destrukcyjnych.
W pracy z uczniami klas I-III powinny przeważać takie oddziaływania na postępowanie dziecka, które pozwalają mu odczuwać przyjemność, zadowolenie i będą formą mobilizacji do dalszego działania.
 
Rodzaje nagród:
Aprobata
Przydzielanie odpowiedzialnych funkcji
Zaufanie
Upominki
Symboliczne nagrody
Nagroda to najprościej mówiąc pozytywny bodziec utwierdzający dziecko, że jest akceptowane, zauważane i doceniane. Otrzymanie pochwały nawet za najmniejsze widoczne postępy zachęca i mobilizuje do dalszej pracy.Rodzaje kar:
Upomnienie

Ostrzeżenie
Nagana
Obowiązek zrekonstruowania wyrządzonej krzywdy
Ograniczenie uprawnień i przywilejów
Nauczyciel chcąc właściwie operować nagrodą i karą musi dokładnie poznać:
stan wrażliwości uczniów

stan jego odporności psychicznej
poziom zmotywowania do nauki
rozwój psycho-emocjonalny
środowisko wychowawcze w jakim wzrasta dziecko
 
Właściwe stosowanie systemu wychowawczego opartego o nagrody i kary pozwala poznać dziecku jego własną wartość. Uczniowie mają silną potrzebę sprawiedliwości i nauczyciel winien je całkowicie zaspokajać.
Należy pamiętać o indywidualizacji w stosowaniu nagród i kar, a wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Ważnym jest także aby maksymalizować ilość nagród, a minimalizować ilość kar.
 
ANKIETA DOTYCZĄCA STOSOWANIA NAGRÓD I KAR
dla rodziców

1.Czy pomagasz swojemu dziecku w odrabianiu prac domowych?
a. tak
b. nie
c. czasem

2.Czy nagradzasz swoje dziecko za sukcesy w nauce, właściwe postępowanie?
a. tak
b. nie
c. czasem

3.Jakie nagrody stosujesz względem dziecka?
a. pochwała
b. pocałunek
c. przytulenie
d. nagroda pieniężna
e. upominek
f. inne........................................................................................

4.Czy tłumaczysz dziecku za co jest nagradzane lub karane?
a. nie
b. tak
c. czasem

5.Czy stosujesz względem swego dziecka kary?
a. tak
b. nie
c. czasem

6.Jakiego typu kary stosujesz względem swego dziecka?
a. nagana
b. krzyk
c. bicie
d. zabronienie wyjścia na podwórko
e. niemożność oglądania TV, grania na komputerze
f. zamykanie w pokoju
g. inne.........................................................................

7.Kto Twoim zdaniem powinien uzmysłowić dziecku jak należy postępować?
a. rodzice
b. przyjaciele dziecka
c. nauczyciele

8.W jakich sytuacjach karzesz swoje dziecko?
a. złe oceny
b. nieposłuszeństwo
c. kłamstwo
d. wyrządzenie komuś krzywdy
e. zniszczenie czyjejś własności
f. niedotrzymanie obietnicy
g. inne..................................................................................

mgr Mariola Twardowska