Przyjazna
szkoła

 

 
informacje
Projekt „Przyjazna Szkoła” zawiera szereg działań nakierowanych na:
  • racjonalizację wydatków ponoszonych przez rodziców i administrację publiczną na kształcenie dzieci
  • wspomaganie Komitetów Rodzicielskich w wykonywaniu ich funkcji w środowisku szkolnym (bez angażowania się w konflikty, o ile taki pojawiać się mogą)
  • podnoszenie poziomu edukacji w szkołach poprzez pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej, doposażenie szkół, organizowanie zajęć pozalekcyjnych przy udziale samorządów i działających na ich terenie instytucji kulturalno-oświatowych
  • wspomaganie współpracy między szkołami a firmami i zakładami produkcyjnymi w celu ułatwienia uczniom nabywania doświadczeń zawodowych i znajdowania pracy po zakończeniu nauki
  • propagowanie zdrowego i kulturalnego trybu życia
  • wspomaganie instytucji do tego powołanych w organizowaniu profilaktyki zdrowotnej w szkołach
  • kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
  • pomocy dla dzieci zaniedbanych środowiskowo
  • mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz osób uczących się poprzez tworzenie koalicji
  • likwidowaniu barier utrudniających dzieciom niepełnosprawnym integrację w społeczeństwie
  • wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   z  położeniem  szczególnego  nacisku na ich aktywizację zawodową.
  • współdziałanie z mediami w celu kreowania pozytywnego modelu wzorców życiowych dla dzieci i młodzieży
  • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację ekologiczną
  • podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i budowanie kapitału społecznego wśród dzieci i młodzieży
  • wspieranie instytucjonalne partnerów działających na rzecz realizacji misji Stowarzyszenia

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.ps.org.pl

Nr konta przyznanego dla szkoły:  24132000220112048400125026

wzór PIT-u 37