MISJA


 

,, Misją szkoły jest to, aby każdy uczeń w wyniku procesu kształcenia nabywał wiedzę i umiejętności w zakresie wskazanym podstawą programową kształcenia ogólnego, adekwatnie do swoich możliwości i uzdolnień w stopniu zapewniającym mu pełne przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz osiągnął wszechstronny rozwój własnej osobowości i umiejętności funkcjonowania w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie"

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 11
im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach będzie:

- wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym

-świadomy siebie i odpowiedzialny

-sprawnie posługiwał się technologiami informatycznymi

- wyposażony w wiedzę na temat otaczającego go świata i umiejętność jej wykorzystywania w codziennym życiu

- kształtował swoje środowisko w sposób kreatywny

- prawidłowo funkcjonował w społeczeństwie

- wyposażony we właściwe zachowania i postawy zgodne z normami współżycia społecznego

- miał poczucie przynależności do najbliższego środowiska

- przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym

- miał poczucie własnej wartości

- znał swoje mocne i słabe strony

- wykorzystywał swoje umiejętności i wiedzę