Akcja
"Ćwiczyć każdy może"

 
 
 

nauczyciel przygotowujący

Nasza szkoła  bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

http://www.youtube.com/watch?v=KymleUCrsXc&list=HL1394737358&feature=mh_lolz

https://www.youtube.com/watch?v=cAFSb5G-W9A

W ramach działania na rzecz aktywności fizycznej zorganizowano w naszej szkole turnieje i uczestniczono w turniejach międzyszkolnych.

http://www.sp11gliwice.com/aktualnosci/osioagniecia_2013_14/osiagniecia_sportowe_2013_14.html
 

mgr Katarzyna Ogaza
mgr Anna Szaradowska

Realizacja zadania z obszaru nr 1 Akcji „Ćwiczyć każdy może”

                  Jedną z form prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej  są szeroko pojęte gry i zabawy ruchowe.   Zabawa jest dla dziecka podstawą, dominującą formą aktywności ruchowej, rozwija zarówno umysł jak i ciało, wprowadza  radosny nastrój a przede wszystkim daje dziecku dużą  możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Poprzez gry i zabawy kształtujemy sprawność fizyczną, doskonalimy umiejętności ruchowe oraz hartujemy organizm. Gry i zabawy ruchowe uczą współdziałania, respektowania reguł  oraz podporządkowania się  decyzjom sędziego. Wychowują dzieci w poczuciu uczciwości i zdyscyplinowania dając przy tym wiele radości i satysfakcji.

            Dnia 7 marca 2014 roku w klasie III zorganizowano lekcję WF z wykorzystaniem przyboru nietypowego- plastikowej butelki. Uczniowie chętnie brali udział w grach i zabawach ruchowych, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijając swoją sprawność ruchową. Dzięki pomysłowości i wprowadzaniu nietypowych przyborów dzieci czerpią radość i satysfakcję podczas rywalizacji w wyścigach rzędów i wpływają mobilizująco na ćwiczących.

Zaproponowane  zabawy uczniowie mogą wykorzystać , aby aktywnie spędzać czas wolny. 

TEMAT : Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych.  

Cele lekcji

Uczeń:  -      potrafi zorganizować i przeprowadzić zabawy proponowane przez nauczyciela,
              -     rozwija sprawność ruchową,
             -     przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń,
             -     bierze udział w grach i zabawach respektując reguły i podporządkowuje się decyzjom sędziego,
              -     potrafi współdziałać w zespole,
              -    potrafi zastosować proponowane zabawy i ćwiczenia w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
              -     przeżywa satysfakcję i radość z uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach.

 Tok lekcji

1.      Część wstępna

·       Ćwiczenia organizacyjno – porządkowe
·
       Zabawa ożywiająca „Berek samolot”
·
       Rozgrzewka- ćwiczenia z przyborem nietypowym- butelką plastikową

2.      Część główna- kształtowanie szybkości i sprawności ruchowej, wyścigi rzędów.

·       Podania butelki w tunelu, bieg z butelką
·
       Rzuty do celu ruchomego
·
       Skoki obunóż z butelką
·
       Wyścig zręcznościowo-szybkościowy
·
       Zbijanie „kręgli”, czyli butelek z wodą
·
       Podsumowanie rywalizacji

3.      Część końcowa- uspokojenie organizmu

·       Ćwiczenia oddechowe i rozluźniające
·
       Zabawa uspokajająca „Piłka w kole” i „Minutka”
·
       Czynności organizacyjno- porządkowe

     

 link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ma8SXCjjd40

 

   Prowadząca: mgr Anna Szaradowska

 

Realizacja zadania z obszaru nr 1 Akcji „Ćwiczyć każdy może”

      Dnia 18 marca 2014 roku w klasie V przeprowadzono lekcję WF z unihokeja.   

Unihokej jest grą bardzo popularną w naszej szkole. Unihokej jest grą dla wszystkich. Proste zasady  unihokeja umożliwiają uprawianie tej dyscypliny w każdych warunkach i przez wszystkich bez względu na umiejętności. 

Jest to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Sprzęt unihokeja można wykorzystać do prowadzenia atrakcyjnych zabaw i gier ruchowych.         Unihokej spełnia wymagania, jakie powinno stawiać się sportom dla dzieci i młodzieży. Jest sportem - zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi (wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp.), zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej.

Systematycznie uprawiany wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających.


TEMAT:
Doskonalimy podania, przyjęcia piłki w miejscu i ruchu.

Cele operacyjne lekcji:

Kształcący: doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć, rozwijanie zdolności motorycznych – w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej.

Wychowawczy: wpływ współdziałania w grupie na doskonalenie umiejętności, kształtowanie postaw koleżeńskich, wdrażanie dyscypliny na lekcji, kształtowanie poszanowania dla sprzętu i przyborów sportowych

Poznawczy: uczniowie poznają nowe dyscypliny sportu, zasady poruszania się z piłką, podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja, technika chwytu, podania, przyjęcia i prowadzenia piłki, technika strzału na bramkę.

Zadania szczegółowe:

Umiejętności – uczeń  potrafi prawidłowo prowadzić piłeczkę, podać i przyjąć piłkę

Motoryczność –uczeń zna podstawowe ćwiczenia   podnoszące poziom szybkości i zwinności

Wiadomości –uczeń wie jak  prawidłowo chwycić kij, wie jak prawidłowo prowadzić piłeczkę.

Wychowawcze – uczeń poprawnie posługuje się kijem, współdziała w zespole, stosuje zasady bezpieczeństwa.

Sprzęt: kije, piłeczki różnej wielkości , bramki, pachołki, ławeczki

Metody usamodzielniające; bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania.

Metody twórcze; ruchowej ekspresji twórczej, metoda problemowa.

Formy organizacyjne; frontalna, indywidualna, pary.

Tok lekcji

1.      Część  wstępno-przygotowawcza;

·        Ćwiczenia organizacyjno – porządkowe
·
        Zabawa ożywiająca „Berek Unihokej”
·
        Rozgrzewka- ćwiczenia w biegu i miejscu z wykorzystaniem kija do unihokeja.

2.      Część główna- kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, realizacja głównych zadań lekcji. Ćwiczenia techniki.

·        podanie i przyjęcie piłki stroną bekhendową kija.
·
        podanie bez przyjęcia piłki stroną forhendową kija.
·
        podanie bez przyjęcia piłki stroną bekhendową kija.
·
        podanie ze zmianą forhendem i bekhendem.
·
        prowadzenie piłeczki, obiegnięcie kolegi ,powrót na swoje miejsce, wykonanie podania.
·
        prowadzenie piłki slalomem, zakończone strzałem na bramkę.
·
        „Król strzelców” z wyznaczonego miejsca strzał na bramkę.
·
        „Więcej piłek” – gra
·
        „Mini gra” – podział na dwa zespoły, rozgrywanie krótkich meczy.

3.Część końcowa-Ćwiczenia korektywne i uspakajające

      link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Vc59OtmHUjs

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Ogaza 

            

Realizacja zadań   obszar nr 5 „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”
 Akcja „Ćwiczyć każdy może” SP nr 11 w Gliwicach.

 W ramach działania na rzecz aktywności fizycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano w naszej szkole trzy turnieje, a w czwartym braliśmy udział jako goście.

 Dnia 13 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbył  się  Międzyszkolny Turniej Siatkówki . Udział wzięły trzy szkoły :SP 20,SP 8 i nasza reprezentacja. Każda drużyna wystawiła maksymalnie 10 zawodników. Na boisku grały 3 dziewczyny i 3 chłopców.  System gry: każdy z każdym, mecz wygrany do dwóch setów, w przypadku remisu rozgrywany tiebreak.

Po zaciętej walce zajęliśmy II miejsce.

Turniej organizowany jest w naszej szkole od kilku lat. Cieszy się zainteresowaniem szkól, które ze względu na liczebność uczniów lub warunki treningowe nie mogą wystawić swoich reprezentacji w zawodach miejskich. Dzięki temu turniejowi i zastosowanej formule drużyn mieszanych możemy propagować i doskonalić grę.

   Dnia 19 lutego 2014 w naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych odbył się  Turniej RIngo Celem tego turnieju była popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.

 Do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn. Każda drużyna składała się z 3 zawodników. System gry- każdy z każdym w grupie( podział na 2 grupy).Następnie do finału przeszły po 2 drużyny z każdej grupy.

Po zaciętej walce

I miejsce zajęła drużyna dziewcząt w składzie :Natalia B. Patrycja Sz. i Małgorzata S.

II miejsce wywalczyła drużyna chłopców: Jakub G, Jan G., i Jarosław W.

III miejsce zdobyli chłopcy z klasy 4: Jakub K, Patryk D. i Mateusz T.

Gra w ringo jest grą, w którą bardzo chętnie grają uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych klas. Proste przepisy i elementy techniczne powodują, że gra cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i warta jest popularyzacji.

 Dnia 17 marca 2014  w ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego o  tytuł” Mistrza 11”. Celem turnieju było popularyzowanie aktywnego wypoczynku i podnoszenie swoich umiejętności w tej dyscyplinie sportu. W turnieju uczestniczyli uczniowie klas 4-6 w kategorii chłopców i dziewcząt. Rozgrywki prowadzono systemem pucharowym do dwóch przegranych.

Oto końcowa klasyfikacja:

Dziewczęta

I miejsce Nikola klasa VI

II miejsce Oliwia  klasa VI

III miejsce Paulina  klasa V

Chłopcy

I miejsce Jakub  klasa VI

II miejsce Sebastian klasa V

III miejsce Jan klasa VI

 

Dnia 18 marca 2014  reprezentacja naszej szkoły brała udział w międzyszkolnym turnieju „Ringo” w SP nr 8 w Gliwicach. Drużyna mieszana składała się z 4 chłopców oraz 4 dziewcząt z klasy V i VI.

Oprócz naszej reprezentacji udział wzięły następujące szkoły :SP 13, SP16, SP 20 i SP8. Rozegraliśmy 4 mecze.  Po zaciętej i wyrównanej  walce nasza drużyna przegrała tylko z SP 8(1:2) i w końcowym efekcie zajęliśmy II miejsce.

Skład naszej reprezentacji:

Natalia Bernacka, Oliwia Burnat, Patrycja Szczypka, Jan Gumuła z klasy 6,

Małgorzata Siwoń, Sebastian Głowacz, Miłosz Płażyński, Szymon Simiński z klasy 5.

 

Realizacja zadania obszar nr 8  „Aktywność w gronie rodziny”
Akcja „Ćwiczyć każdy może” SP nr 11 w Gliwicach.

       Dnia 21 marca 2014r. w szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach odbył się   15 Rodzinny turniej tenisa stołowego”.

Turniej organizowany jest co roku, gra przebiega systemem każdy z każdym w dwóch kategoriach wiekowych. Drużyna składa się z ucznia naszej szkoły i członka rodziny- starszy brat/siostra, tato, mama, dziadek, kuzyn, wujek, ciocia. Pierwszego seta rozgrywają miedzy sobą uczniowie, drugiego członkowie rodzin, a trzeci set to gra deblowa (rodzinna).

Do rozgrywek zgłosiło się 11 rodzin. W kategorii klas młodszych rywalizowało 7 rodzin . W ostatecznej klasyfikacji najlepsza rodzina wygrała wszystkie mecze i tym samym uplasowała się na I miejscu. Oto końcowa klasyfikacja:

I m-ce- Antek Siwoń z tatą

II m-ce- Paweł Olszewski z bratem

III m-ce-Amadeusz Kluzek z tatą.

 Pozostałe miejsca zajęli: Zuzia Górecka z tatą, Magda Łuba z tatą, Olek Morgala z bratem, Oliwia Kluzek z bratem.

 W kategorii klas starszych  do rozgrywek przystąpiły 4 rodziny. I także 1 miejsce zajęła drużyna , która nie odniosła żadnej porażki  .Oto końcowa klasyfikacja:

I m-ce –Jakub Górecki z mamą

II m-ce-Łukasz Rogoża z bratem

III m-ce-Sebastian Głowacz z tatą

IV m-ce- Mateusz Topka z bratem.