RODO

 

                                       

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe

        a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  • sprostowania swoich danych,

  • usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,

  • sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


    Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:

Urszula Skubacz  (32-232-18-74) - iod@sp11gliwice.com