RODO

 

                                       

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

1.      Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach, ul. Pocztowa 31, reprezentowana przez dyrektora mgr  Grażynę Świerczyńską.

Współadministratorzy

2.      Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora

3.      Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: mgr inż. Urszula Skubacz  iod@sp11gliwice.com

Cel i podstawa przetwarzania

4.      Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5.      Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1)      Przepisy prawa:

a.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)      Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

6.      Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

a.      Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym: Szkoła – Przedsiębiorstwo ROBIT Robert Kaczmarek Zabrze ul. 11 – Listopada 60/2

b.      Przedszkole – ALAN SYSTEMS sp. z o.o. i sp. K Rybnik ul. Obwiednia Południowa 22

c.       Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego:

d.      Vulkan sp. z o.o. Wrocław ul. Wołowska 6

e.      Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: BHP Negotium, Świętochłowice ul. Stawowa 22.

f.       Firma świadcząca usługi w zakresie opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania:

g.      Spółka Cywilna Szkol – Med. I. Korkus, B. Roczniok, B. Tudyka, K. Ostrowska – Halladin Świętochłowice ul. 1-go Maja 19/1

Okres przechowywania danych

7.      Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

8.       Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat..

Prawa osób, których dane dotyczą

9.      Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

b.      poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;

c.       usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d.      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

10.   Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.

11.   Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

12.   Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.